Hours:

 Monday - Thursday

Black & White Coffee Counter: 8am - 6pm

 Chocolate Counter: 9am - 6pm 

Friday

Black & White Coffee Counter: 8am - 9pm

Chocolate Counter: 9am - 9pm

Saturday

Black & White Coffee Counter: 9am - 9pm

Chocolate Counter: 9am - 9pm

Sunday

Black & White Coffee Counter: 11am - 5pm

Chocolate Counter: 11am - 5pm